obec LENDAK

webový portál podtatranskej obce

Verzia stránky obce do roku 2016. Späť na www.lendak.sk.

štv02042020

Dôležité čísla: Vedúci PrO: 0905 658 047, pevná linka: 052 45 96 443, poruchy@lendak.sk 

Back Nachádzaš sa tu: Domov Obec

Obec

Samospráva Obce

DôležitéObec samostatne rozhoduje a uskutočňuje všetky úkony súvisiace so správou Obce a jej majetkom, ak osobitný zákon takéto úkony nezveruje štátu alebo inej právnickej alebo fyzickej osobe.

Samosprávu Obce vykonávajú obyvatelia obce prostredníctvom:

  1. orgánov obce,
  2. miestnym referendom,
  3. zhromaždením obyvateľov obce.

Obec pri plnení úloh samosprávy spolupracuje s podnikateľskými právnickými a fyzickými osobami pôsobiacimi v obci, taktiež spolupracuje s politickými stranami a hnutiami, vyvíjajúcimi činnosť v obci, ako aj so záujmovými združeniami obyvateľov obce. Na plnenie úloh samosprávy Obce, alebo ak to ustanovuje zákon, Obec vydáva všeobecne záväzné nariadenia /ďalej len „nariadenia“/.

Nariadenia Obce nesmú byť v rozpore s Ústavou SR, v rozpore s ústavnými zákonmi, zákonmi a medzinárodnými zmluvami. Vo veciach, v ktorých Obec plní úlohy štátnej správy, môže vydať nariadenia len na základe splnomocnenia zákona a v jeho medziach, takéto nariadenia nesmú odporovať ani inému všeobecne záväznému právnemu predpisu. Postup pri príprave materiálov a podkladov, pri prijímaní nariadení Obce, ich vydávaní, ako aj spôsob kontroly plnenia týchto nariadení stanovuje zákon, tento Štatút a Rokovací poriadok OcZ v Lendaku.

Obec vykonáva svoje samosprávne funkcie vymedzené § 4 ods. 3 zákona, v ďalších zákonoch a všeobecne záväzných právnych predpisov.

Zoznam článkov v periodikách

Píšu o nás v tlači4.12.2012 | Podtatranský kusrier č. 49, str 16 - Usilovná práca s deťmi sa oplatí

5.8.2012 | Katolicke noviny č. 31, str 4 - Lendak

31.7.2012 | Podtatranské noviny č. 31 / str.3 - V Lendaku požehnali nové miesto pre kostol

 

 

 

 

Z historických udalostí obce

Z histórie obce1313 - príchod rehoľníkov Strážcov Božieho hrobu

1643 - prvá matrika

1681 - prvý záznam o škole

1772 - ťažba mramoru a vzácneho alabastru

1898 - prvý veľký zničujúci požiar

1946 - druhý veľký zničujúci požiar (zhorelo viac ako 70% budov)

Čítať ďalej: Z historických udalostí obce

V skratke

LendakLeží v severozápadnej časti Popradskej kotliny. 3 km od osady Tatranská Kotlina, 749 m n. m.

Obec vznikla začiatkom 13. storočia. Obyvatelia bili chýrni bačovia a pastieri, pálili tiež vápno a zaoberali sa plátenníctvom. Po 1. sv. vojne tu bolo rozvinuté pasienkarstvo a ľudová výroba. Roku 1946 veľký požiar zničil viac ako 70% domov.

Čítať ďalej: V skratke

Štatút obce Lendak

Erb obce LendakObecné zastupiteľstvo v Lendaku na základe § 11 ods. 4 písm. k) zákona č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vydáva pre katastrálne územie obce Lendak tento Štatút obce Lendak:

Čítať ďalej: Štatút obce Lendak

Pečať obce Lendak

Pečať obce LendakPečať obce Lendak tvorí erb obce Lendak s hrubopisom „Obec Lendak“. Pečať obce Lendak uschováva starosta. Používa sa pri slávnostných príležitostiach – udelenie čestného občianstva obce, na pečatenie významných listín a dokumentov a pod.

Vlajka Obce Lendak

Vlajka obce LENDAKVlajkou obce sa označuje budova, ktorá je sídlom orgánov Obce, v zasadacej miestnosti OcZ je koruhva, v úradnej miestnosti starostu je štandarta.

Čítať ďalej: Vlajka Obce Lendak

Erb Obce Lendak

Erb obce LENDAKErb Obce Lendak tvorí na modrom štíte strieborná postava sv. Mikuláša so zlatou berlou, knihou s troma jablkami, výzdobou mitry a písmenom L. 

Čítať ďalej: Erb Obce Lendak

Symboly obce Lendak

Erb obce LendakSymboly obce Lendak sú zapísané v Heraldickom registri Slovenskej republiky pod signatúrou L-168/2005.

Obec Lendak prijala obecné symboly na riadnom zasadnutí obecného zastupiteľstva, konaného dňa 18.3.2005 pod číslom uznesenia 107 písm. f).

Čítať ďalej: Symboly obce Lendak

Užitočné adresy

Informácie: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
Sťažnosti: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.">Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
Administrátor: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.">Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
Všetci poslanci: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

Počasie