Uzavretie manželstva

Uzavretie manželstva

Žiadosť o uzavretie manželstva podávajú na matričnom úrade obaja partneri. Pre podanie žiadosti o uzavretie manželstva je príslušný ten matričný úrad, kde má jeden zo snúbencov trvalý pobyt. Na odôvodnenú žiadosť snúbencov môže miestne príslušný matričný úrad povoliť uzavretie manželstva pred iným matričným úradom.

Ak ide o uzavretie manželstva na matričnom úrade, dohodne pracovníčka matriky s partnermi čas a miesto obradu. V Spišskej Belej sa sobáše konajú spravidla v piatok a v sobotu a spravidla v obradnej sieni Mestského úradu (výnimočne je to možné aj mimo budovu úradu). Ak ide o uzavretie manželstva pred orgánom cirkvi, zašle matričný úrad vyplnené tlačivo príslušnému orgánu cirkvi. Matrika po uzavretí manželstva vystaví sobášny list a vykoná zápis do knihy manželstiev.

POTREBNÉ DOKLADY:

Žiadosť o uzavretie manželstva

Cudzinec pred uzavretím manželstva v Slovenskej republike je povinný predložiť matričnému úradu najmenej 14 dní pred uzavretím manželstva tieto doklady:

Tieto doklady musia byť opatrené predpísaným overením, aby spĺňali dôkaznú moc verejnej listiny. Doklady musia byť preložené súdnym tlmočníkom. Povolenie na uzavretie manželstva, ak ani jeden zo snúbencov nemá trvalý pobyt v matričnom obvode.

POPLATKY ZA UZAVRETIE MANŽELSTVA:

DOBA VYBAVENIA: na počkanie