obec LENDAK

webový portál podtatranskej obce

Verzia stránky obce do roku 2016. Späť na www.lendak.sk.

sob22022020

Dôležité čísla: Vedúci PrO: 0905 658 047, pevná linka: 052 45 96 443, poruchy@lendak.sk 

Back Nachádzaš sa tu: Domov Zastupiteľstvo Kategórie Obecné zastupiteľstvo

Kategórie

Obecné zastupiteľstvo

Dôležité

Obecné zastupiteľstvo (ďalej ako "OcZ") je zastupiteľský zbor Obce zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách obyvateľmi obce. OcZ Lendak má 11 poslancov. Funkčné obdobie poslancov končí zložením sľubu poslancov novozvoleného OcZ na štyri roky.

Úlohy obecného zastupiteľstva 

 1. OcZ rozhoduje o všetkých základných otázkach života Obce: v zmysle § 11 ods. 4 zákona je mu vyhradené najmä:
  • určovať zásady hospodárenia a nakladania s majetkom Obce a majetkom štátu, ktorý užíva, schvaľovať najdôležitejšie úkony týkajúce sa tohto majetku a kontrolovať hospodárenie s ním,
  • schvaľovať rozpočet obce a jeho zmeny, kontrolovať jeho čerpanie a schvaľovať záverečný účet, schvaľovať emisiu komunálnych dlhopisov, schvaľovať zmluvu uzavretú podľa § 20 ods.l zákona, rozhodovať o prijatí úveru alebo pôžičky, o prevzatí záruky za poskytnutie návratnej finančnej výpomoci zo štátneho rozpočtu,
  • schvaľovať územný plán obce alebo jej časti a koncepcie rozvoja jednotlivých oblastí života obce,
  • rozhodovať o zavedení a zrušení miestnej dane a ukladať miestny poplatok podľa osobitných predpisov,
  • určovať náležitosti miestnej dane alebo miestneho poplatku a verejnej dávky a rozhodovať o prijatí úveru alebo pôžičky,
  • vyhlasovať miestne referendum o najdôležitejších otázkach života a rozvoja obce a zvolávať zhromaždenie obyvateľov obce,
  • uznášať sa na nariadeniach Obce,
  • schvaľovať dohody o medzinárodnej spolupráci a členstvo Obce v medzinárodnom združení podľa § 21 ods. 1 zákona,
  • určiť plat starostu podľa osobitného zákona a určiť najneskôr 90 dní pred voľbami na celé funkčné obdobie rozsah výkonu funkcie starostu; zmeniť počas funkčného obdobia na návrh starostu rozsah výkonu jeho funkcie,
  • voliť a odvolávať hlavného kontrolóra obce určiť rozsah výkonu funkcie hlavného kontrolóra a jeho plat, schvaľovať odmenu hlavnému kontrolórovi,
  • schvaľovať štatút obce, rokovací poriadok obecného zastupiteľstva a zásady odmeňovania poslancov,
  • zriaďovať, zrušovať a kontrolovať rozpočtové a príspevkové organizácie Obce a na návrh starostu vymenúvať a odvolávať ich vedúcich /riaditeľov/, zakladať a zrušovať obchodné spoločnosti a iné právnické osoby a schvaľovať zástupcov obce do ich štatutárnych a kontrolných orgánov, ako aj schvaľovať majetkovú účasť obce v právnickej osobe,
  • schvaľovať združovanie obecných prostriedkov a činností a účasť v združeniach, ako aj zriadenie spoločného regionálneho alebo záujmového fondu,
  • zriaďovať a zrušovať orgány potrebné na samosprávu obce a určovať náplň ich práce,
  • udeľovať čestné občianstvo Obce, obecné vyznamenania a ceny,
  • ustanoviť erb obce, vlajku obce, pečať obce, prípadne znelku obce.
 2. Podrobnú úpravu pravidiel rokovania OcZ, najmä prípravu a obsah rokovania, prípravu materiálov a podkladov na rokovanie, spôsob uznášania sa a prijímania nariadení Obce, uznesení, spôsob kontroly plnenia uznesení stanovuje Rokovací poriadok OcZ v Lendaku.
 3. Obecné zastupiteľstvo vyhlási miestne referendum podľa § 11a ods. 1 až 4 zákona.
 4. OcZ vyhlási miestne referendum podľa ods. 1 písm. a) a b) a ods. 4 zákona tak, aby sa uskutočnilo do 90 dní od schválenia uznesenia o vyhlásení miestneho referenda.
 5. Po vyhlásení miestneho referenda obecné zastupiteľstvo bezodkladne zriadi na hlasovanie a sčítavanie hlasov komisiu pre miestne referendum a určí lehotu na jej prvé zasadnutie.
 6. Obec najneskôr 15 dní pred dňom konania miestneho referenda zašle každému oprávnenému voličovi oznámenie o vyhlásení miestneho referenda, v ktorom uvedie dátum schválenia uznesenia OcZ o vyhlásení miestneho referenda alebo doručenia petície, otázku alebo otázky, ktoré sa obyvateľom obce predkladajú na rozhodnutie, miesto, dátum a čas konania miestneho referenda a spôsob úpravy hlasovacieho lístka. Oznámenie zverejní v rovnakej lehote na úradnej tabuli v obci, ako aj spôsobom v obci obvyklým.
 7. Výsledky miestneho referenda sú platné, ak sa na ňom zúčastnila aspoň polovica Oprávnených voličov a ak bolo rozhodnutie prijaté nadpolovičnou väčšinou platných hlasov účastníkov hlasovania obyvateľov obce. OcZ vyhlási výsledky hlasovania obyvateľov obce do troch dní od doručenia zápisnice o výsledkoch hlasovania na úradnej tabuli a webovej stránke.
 8. Obec ustanoví nariadením podrobnosti o organizácii miestneho referenda.

 

Užitočné adresy

Informácie: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
Sťažnosti: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.">Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
Administrátor: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.">Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
Všetci poslanci: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

Počasie