obec LENDAK

webový portál podtatranskej obce

Verzia stránky obce do roku 2016. Späť na www.lendak.sk.

pon26082019

Dôležité čísla: Vedúci PrO: 0905 658 047, pevná linka: 052 45 96 443, poruchy@lendak.sk 

Back Nachádzaš sa tu: Domov Zastupiteľstvo Kategórie Dokumenty VZN VZN 2016 VZN 001 / 2016

VZN 001 / 2016

vzn

Všeobecne záväzného nariadenia Obce Lendak č. 1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi, drobnými stavebnými odpadmi na území obce Lendak.

Obecné zastupiteľstvo v Lendaku sa na základe ustanovenia § 6 a § 11 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o miestnych daniach“), v súlade s § 81 zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov uznieslo na tomto Všeobecne záväznom nariadení Obce Lendak o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Lendak (ďalej len „VZN“

Čl. I.
Úvodné ustanovenia

Toto VZN vymedzuje práva a povinnosti obce, pôvodcov a držiteľov odpadu v oblasti nakladania s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi, najmä spôsob zberu, prepravy, zhodnocovania a zneškodňovania komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov, spôsob nakladania s jednotlivými zložkami triedeného komunálneho odpadu na území obce Lendak (ďalej len „obec“).

1. Toto VZN vymedzuje práva a povinnosti obce, pôvodcov a držiteľov odpadu v oblasti nakladania s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi, najmä spôsob zberu, prepravy, zhodnocovania a zneškodňovania komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov, spôsob nakladania s jednotlivými zložkami triedeného komunálneho odpadu na území obce Lendak (ďalej len „obec“).

2. Toto nariadenie upravuje nakladanie s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi, ktoré vznikajú na území obce:
a) pri činnosti fyzických osôb;
b) pri činnosti právnických osôb, alebo fyzických osôb oprávnených na podnikanie;
c) z činností pri čistení verejných komunikácií a priestranstiev, vrátane verejnej zelene, parkov a cintorínov.

3. Ustanovenia tohto VZN sú účinné v celom katastrálnom území obce.

Čl. II.
Vymedzenie základných pojmov

1. Odpad je hnuteľná vec alebo látka, ktorej sa jej držiteľ zbavuje, chce sa jej zbaviť alebo je v súlade s týmto zákonom, alebo osobitnými predpismi povinný sa jej zbaviť.

2. Prúd odpadu je skupina druhov odpadov s podobnými vlastnosťami, ktoré umožňujú ich ďalšie spoločné nakladanie.

3. Rodinný dom (ďalej len RD) je budova určená predovšetkým na rodinné bývanie so samostatným vstupom z verejnej komunikácie, ktorá má najviac 3 byty, dve nadzemné podlažia a podkrovie (§ 43 b ods. 3 stavebného zákona).

4. Bytový dom (ďalej len BD) je budova určená na bývanie, pozostávajúca zo štyroch a viacerých bytov so spoločným hlavným vstupom z verejnej komunikácie (§ 43 ods. 2 stavebného zákona).

5. Vlastník objektu je právnická alebo fyzická osoba, ktorá vlastní v katastrálnom území obce RD, BD, rekreačnú chalupu alebo chatu, prevádzku určenú na podnikateľskú činnosť, zdravotnícke zariadenie, školské zariadenie a pod.

6. Biologicky rozložiteľný odpad je odpad, ktorý je schopný rozložiť sa anaeróbnym spôsobom, alebo aeróbnym spôsobom, ako je najmä odpad z potravín, odpad z papiera a lepenky, odpad zo záhrad a parkov.

7. Biologický odpad je biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad a z parkov, odpad z potravín a kuchynský odpad z domácností, reštaurácií, zo stravovacích a z maloobchodných zariadení a porovnateľný odpad z potravinárskych podnikov.

8. Biologicky rozložiteľné komunálne odpady sú všetky druhy biologicky rozložiteľných odpadov, ktoré je možné zaradiť do skupiny 20 Komunálne odpady.

9. Nebezpečný odpad (ďalej len NO) je taký odpad, ktorý svojimi vlastnosťami, najmä toxicitou, infekčnosťou, dráždivosťou, výbušnosťou, horľavosťou, chemickými vlastnosťami, karcinogénnymi a mutagénnymi vlastnosťami, je alebo môže byť nebezpečný pre zdravie obyvateľstva alebo zdravé životné prostredie.

10. Veľkoobjemné odpady (ďalej len VOO) sú odpady, ktoré nie je možné pre ich veľký rozmer ukladať do štandardných zberných nádob, alebo ktorých hmotnosť presahuje objem a nosnosť bežne používaných štandardných zberných nádob v rámci pravidelného harmonogramu vývozu odpadov.

11. Odpadové hospodárstvo je súbor činností zameraných na predchádzanie a obmedzovanie vzniku odpadov a znižovanie ich nebezpečnosti pre životné prostredie a na nakladanie s odpadmi v súlade s týmto zákonom.

12. Nakladanie s odpadom je zber, preprava, zhodnocovanie a zneškodňovanie odpadu vrátane dohľadu nad týmito činnosťami a nasledujúcej starostlivosti o miesta zneškodňovania.

13. Zhromažďovanie odpadu je dočasné uloženie odpadu u držiteľa odpadu pred ďalším nakladaním s ním, ktoré nie je skladovaním odpadu.

14. Zber odpadu je zhromažďovanie odpadu od inej osoby vrátane jeho predbežného triedenia a dočasného uloženia odpadu na účely prepravy do zariadenia na spracovanie odpadov.

15. Triedenie odpadov je delenie odpadov podľa druhov, kategórií alebo iných kritérií alebo oddeľovanie zložiek odpadov, ktoré možno po oddelení zaradiť ako samostatné druhy odpadov.

16. Triedený zber je zber vytriedených odpadov.

17. Zhodnocovanie odpadu je činnosť, ktorej hlavným výsledkom je prospešné využitie odpadu za účelom nahradiť iné materiály vo výrobnej činnosti alebo v širšom hospodárstve, alebo zabezpečenie pripravenosti odpadu na plnenie tejto funkcie.

18. Recyklácia je každá činnosť zhodnocovania odpadu, ktorou sa odpad opätovne spracuje na výrobky, materiály alebo látky určené na pôvodný účel alebo na iné účely; zahŕňa aj opätovné spracovanie organického materiálu.

19. Zneškodňovanie odpadu je činnosť, ktorá nie je zhodnocovaním, a to aj vtedy, ak je druhotným výsledkom činnosti spätné získanie látok alebo energie.

20. Skládkovanie odpadov je ukladanie odpadov na skládku odpadov.

21. Pôvodca odpadu je každý pôvodný pôvodca, ktorého činnosťou odpad vzniká, alebo ten, kto vykonáva úpravu, zmiešavanie alebo iné úkony s odpadmi, ak ich výsledkom je zmena povahy alebo zloženia týchto odpadov. V prípade, že pre obyvateľa vykonáva práce na objednávku organizácia alebo živnostník ako svoju podnikateľskú aktivitu (napríklad oprava bytového jadra, maľovanie bytu apod.), považuje sa za pôvodcu odpadov z tejto činnosti podnikateľ a nie obyvateľ.

22. Pôvodcovia sezónnych odpadov, ktorí produkujú odpady počas roka alebo v niektorom období v roku a množstvo nimi vyprodukovaných odpadov v roku nie je možné vopred určiť (trhovníci, jarmočníci, pojazdný cirkus, kolotoče a pod.) sa pre potreby tohto VZN posudzujú ako právnické a fyzické osoby oprávnené k podnikaniu s povinnosťou zapojiť sa do systému nakladania s KO a DSO.

23. Držiteľ odpadu je pôvodca odpadu alebo osoba, ktorá má odpad v držbe. Pre komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktoré sa vyprodukujú na území obce, je držiteľom Obec Lendak.

24. Zariadenie na zber odpadov je priestor ohraničený plotom alebo nachádzajúci sa v stavbe, alebo inak primerane zabezpečený pred odcudzením odpadu a vstupom cudzích osôb, v ktorom sa vykonáva zber odpadov.

25. Komunálne odpady sú odpady z domácnosti vznikajúce na území obce pri činnosti fyzických osôb a odpady podobných vlastností a zloženia, ktorých pôvodcom je právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ.

26. Zložka komunálnych odpadov je ich časť, ktorú možno mechanicky oddeliť a zaradiť ako samostatný druh odpadu.

27. Triedený zber komunálnych odpadov je činnosť, pri ktorej sa oddelene zbierajú zložky komunálnych odpadov.

28. Zmesový komunálny odpad je nevytriedený komunálny odpad alebo komunálny odpad po vytriedení zložiek komunálneho odpadu.

29. Drobný stavebný odpad je odpad z bežných udržiavacích prác, na vykonanie ktorých sa nevyžaduje stavebné povolenie, vykonávaných fyzickou osobou alebo pre fyzickú osobu, za ktorý sa platí miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

30. Druhotné suroviny sú také suroviny alebo materiály, získané z komunálneho odpadu, ktoré sú spôsobilé na ďalšie využitie.

31. Zberný dvor je zariadenie na zber komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov zriadené obcou alebo združením obcí a prevádzkované obcou, združením obcí alebo osobou, ktorá má uzatvorenú zmluvu s obcou alebo združením obcí na túto činnosť.

32. Kalendárový zber je zber oddelene zbieranej zložky komunálneho odpadu v určenom čase, ktorú určí obec vo všeobecne záväznom nariadení. Tento zber spočíva v pristavení vozidla alebo zberných nádob v určitom čase najviac na jeden deň, pričom obec o tomto zbere informuje obyvateľov vopred spôsobom v mieste obvyklým.

33. Množstvový zber je zber zmesových komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov, pri ktorom ich pôvodca platí miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady ustanovený podľa osobitného predpisu vo výške, ktorá je priamo úmerná množstvu týchto odpadov vyprodukovaných pôvodcom odpadu za daný čas; tým nie je dotknuté ustanovenie § 81 ods. 12.

34. Organizácia zodpovednosti výrobcov je právnická osoba so sídlom v Slovenskej republike založená, vlastnená a prevádzkovaná výlučne výrobcami vyhradených výrobkov so sídlom v niektorom z členských štátoch. Organizácia zodpovednosti výrobcov, v súlade s udelenou autorizáciou, zabezpečuje na základe zmluvy o plnení vyhradených povinností plnenie týchto povinností za zastúpených výrobcov vyhradeného výrobku. Účelom organizácie zodpovednosti výrobcov nie je dosahovanie zisku.

35. Oprávnená organizácia je organizácia zriadená Obcou Lendak – Prevádzkareň obce Lendak p.o.

36. Zberná nádoba je nádoba (príp. vrece) určená na ukladanie KO a triedených zložiek KO, ktorá je umiestnená na miestach na to určených – t.j. v stojisku zberných nádob alebo na verejnom priestranstve len v prípadoch presne vymedzených týmto nariadením v čase vývozu odpadu.

37. Stojisko zberných nádob je spravidla spevnená plocha prístupná vlastníkovi, nájomcovi alebo správcovi nehnuteľnosti a vozidlám zabezpečujúcim zber a prepravu KO, ktorej umiestnenie, veľkosť a vyhotovenie sú stanovené obcou.

38. Harmonogram odvozu je harmonogram, v ktorom sú určené intervaly na zber a odvoz odpadu.

Čl. III.
Povinnosti a zákazy

1. Každý je povinný nakladať s odpadmi alebo inak s nimi zaobchádzať v súlade s týmto VZN a zákonom o odpadoch.

2. Každý je povinný nakladať s odpadom alebo inak s ním zaobchádzať takým spôsobom, ktorý neohrozuje zdravie ľudí a nepoškodzuje životné prostredie.

3. Fyzické osoby nesmú nakladať a inak zaobchádzať s iným ako s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom s výnimkou starých vozidiel a pneumatík.

4. Zakazuje sa:
a) uložiť alebo ponechať odpad na inom mieste ako na mieste na to určenom v súlade s týmto VZN a zákonom o odpadoch
b) zneškodniť odpad alebo zhodnotiť odpad inak ako v súlade so zákonom o odpadoch
c) riediť alebo zmiešavať odpady s cieľom dosiahnuť hraničné hodnoty koncentrácie škodlivých látok,
d) zneškodňovať spaľovaním biologicky rozložiteľný odpad,
e) spaľovať komunálny odpad na voľnom priestranstve a vo vykurovacích zariadeniach v domácnostiach,
f) premiestňovať svojvoľne zberné nádoby z verejných zberných stanovíšť na iné stanovištia.

5. Pôvodca komunálnych odpadov je povinný:
a) nakladať alebo inak s nimi zaobchádzať v súlade s týmto VZN,
b) zapojiť sa do systému zberu komunálnych odpadov v obci
c) užívať zberné nádoby zodpovedajúce systému zberu komunálnych odpadov v obci
d) ukladať zmesový komunálny odpad, oddelene zbierané zložky komunálneho odpadu a drobné stavebné odpady na účely ich zberu na miesta určené obcou a do zberných nádob zodpovedajúcich systému zberu komunálnych odpadov v obci.
e) dbať na to, aby bol komunálny odpad na odvoz riadne pripravený, a aby boli umožnené všetky činnosti spojené s riadnym odvozom odpadu, v zimnom období odpratať sneh z okolia zbernej nádoby, prípadne odstrániť iné prekážky, ktoré by mohli brániť zvozovému vozidlu pri vyprázdňovaní zbernej nádoby
f) udržiavať čistotu okolo zberných nádob, znečistenie spôsobené vlastnou nedbanlivosťou okamžite odstrániť, aby nedochádzalo k znečisťovaniu okolia
g) zabezpečiť uzatvorenie zbernej nádoby po jej použití, aby nedochádzalo k znečisťovaniu okolia úletom ľahkých materiálov
h) uhrádzať miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktoré vznikajú na území obce v zmysle podmienok určených v tomto VZN obce o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

6. Vlastník, užívateľ, správca nehnuteľnosti je povinný dodržiavať hygienické a estetické podmienky a dbať hlavne na to, aby:
a) bol k zberným nádobám za účelom odvozu zabezpečený ľahký a dostatočne široký prístup,
b) nebol rušený vzhľad okolia a aby manipulácia so zbernými nádobami nespôsobovala prekročenie prípustnej hranice hlučnosti, či zápachu,
c) boli uložené na spevnenom podklade

7. Užívatelia sú povinní udržiavať v okolí zberných nádob poriadok a čistotu.

8. Držiteľ odpadu je povinný:
a) správne zaradiť odpad alebo zabezpečiť správnosť zaradenia odpadu podľa Ktalógu odpadov
b) zhromažďovať odpady vytriedené podľa druhov odpadov a zabezpečiť ich pred znehodnotením, odcudzením alebo iným nežiaducim únikom
c) zhromažďovať oddelene nebezpečné odpady
d) zabezpečiť spracovanie odpadu v zmysle hierarchie odpadového hospodárstva
e) odovzdať odpady len osobe oprávnenej nakladať s odpadmi podľa zákona o odpadoch
f) viesť a uchovávať evidenciu o druhoch a množstve odpadov a o nakladaní s nimi
g) ohlasovať údaje z evidencie príslušnému orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva a uchovávať ohlásené údaje h) umožniť orgánom štátneho dozoru v odpadovom hospodárstve vykonať kontrolu
i) vykonať opatrenia na nápravu uložené orgánom štátneho dozoru v odpadovom hospodárstve.

9. Subjekty, ktoré prevádzkujú zariadenie spoločného stravovania sú povinné:
a) Prevádzkovateľ kuchyne zodpovedá za nakladanie s biologicky rozložiteľným kuchynským odpadom a reštauračným odpadom, ktorého je pôvodcom.
b) Prevádzkovateľ kuchyne je povinný zaviesť a zabezpečovať vykonávanie triedeného zberu pre biologicky rozložiteľný kuchynský odpad a reštauračný odpad, ktorého je pôvodcom.
c) Zakazuje sa prevádzkovateľovi kuchyne:
- uložiť biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad, ktorého je pôvodcom do nádob určených na zber komunálneho odpadu,
- používať drviče biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu, napojené na verejnú kanalizáciu. Uvedený zákaz sa neuplatní, ak vlastník verejnej kanalizácie, do ktorej sa tento odpad vypúšťa, s používaním drviča súhlasí a používanie drviča je upravené v zmluve o odvádzaní odpadových vôd uzavretej podľa osobitného predpisu,
- zbaviť sa použitých jedlých olejov a tukov vypúšťaním do kanalizácie.

10. Vykonávať na území obce zber, vrátane mobilného zberu, a prepravu komunálnych odpadov, s výnimkou biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu od prevádzkovateľa kuchyne, môže obec sama alebo ten, kto má uzatvorenú zmluvu na vykonávanie tejto činnosti s obcou. To sa nevzťahuje na distribútorov vykonávajúcich spätný zber a zber prostredníctvom zberného miesta použitých prenosných batérií a akumulátorov. Ak ide o zber odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov, vykonávať ich zber na území obce môže len ten, kto má okrem zmluvy podľa prvej vety uzatvorenú aj zmluvu s organizáciou zodpovednosti výrobcov, s ktorou obec uzavrelo zmluvu.

11. Obec je oprávnená požadovať potrebné informácie na plnenie povinností držiteľa odpadu od prevádzkovateľa kuchyne, držiteľa komunálneho odpadu a od držiteľa drobného stavebného odpadu alebo od toho, kto nakladá s komunálnymi odpadmi alebo drobnými stavebnými odpadmi na území obce.

12. Prevádzkovateľ kuchyne, držiteľ komunálneho odpadu a držiteľ drobného stavebného odpadu alebo ten, kto nakladá s komunálnymi odpadmi alebo s drobnými stavebnými odpadmi na území obce, je povinný na vyžiadanie obce poskytnúť pravdivé a úplné informácie súvisiace s nakladaním s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi.

13. PO a FO oprávnené na podnikanie sú povinné:
a) uzatvoriť zmluvu na vývoz a zneškodňovanie odpadov s oprávnenou organizáciou,
b) každoročne, najneskôr do 30.1. daného roka, uzatvorenú zmluvu aktualizovať objednávkou na vývoz a zneškodnenie komunálneho odpadu podľa skutočnej potreby,
c) zapojiť sa do separovaného zberu jednotlivých zložiek odpadov zo zmesových komunálnych odpadov v zmysle zmluvy o odbere vyseparovaných zložiek z odpadu, uzatvorenej s oprávnenou organizáciou
d) umiestnenie využívaných zberných nádob na verejnom priestranstve vopred prekonzultovať s obcou Lendak
e) pred začatím svojej činnosti na území obce preukázať sa uzatvorenou zmluvou na vývoz a zneškodnenie komunálnych odpadov a objednávkou vývozov na daný rok
f) na požiadanie obce Lendak predložiť uzatvorené zmluvy o vývoze

Čl. IV.
Nakladanie s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi

1. Za nakladanie s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi, ktoré vznikli na území obce, zodpovedá obec.

2. Za dodržiavanie systému nakladania s odpadmi u právnických a fyzických osôb oprávnených k podnikaniu na území obce sú zodpovedné PO a FO oprávnené na podnikanie.

3. Vykonávať na území obce zber, vrátane mobilného zberu, a prepravu komunálnych odpadov, s výnimkou biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu od prevádzkovateľa kuchyne, môže obec sama alebo ten, kto má uzatvorenú zmluvu na vykonávanie tejto činnosti s obcou. To sa nevzťahuje na distribútorov vykonávajúcich spätný zber a zber prostredníctvom zberného miesta použitých prenosných batérií a akumulátorov. Ak ide o zber odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov, vykonávať ich zber na území obce môže len ten, kto má okrem zmluvy podľa prvej vety uzatvorenú aj zmluvu s organizáciou zodpovednosti výrobcov, s ktorou obec uzavrela zmluvu.

Čl. V.
Spôsob zberu a prepravy komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov

1. Na území obce sa povinne zavádza zber nasledujúcich odpadov:
a) Zmesový komunálny odpad
b) Papier
c) Plasty
d) Sklo
e) Kovy
f) Biologický rozložiteľný odpad (jedlé oleje, zelený a kuchynský z domácností)
g) Stavebný odpad
h) Objemný odpad
i) Odpad s obsahom škodlivín

2. Na území obce sa povinne zavádza zber nasledujúcich odpadov ktorý nezabezpečuje obec:
- Elektroodpady
- Batérie a akumulátory
- Opotrebované pneumatiky
- Lieky nespotrebované fyzickými osobami

3. Spôsob zberu a prepravy jednotlivých komunálnych odpadov, drobných stavebných odpadov a iných odpadov je ustanovený v nasledujúcich článkoch tohto nariadenia.

Čl. VI.
Nakladanie so zmesovým komunálnym odpadom

1. Na území obce sa zavádza paušálny, intervalový systém zberu komunálnych odpadov pre fyzické osoby – občanov, ktorí majú v obci trvalý alebo prechodný pobyt, alebo ktorí sú na území obce oprávnení užívať alebo užívajú nehnuteľnosť.

2. Pôvodcovia zmesového komunálneho odpadu sú povinní stať sa účastníkmi obecného systému zberu zmesového komunálneho odpadu.

3. Obec určuje pre občanov na zber zmesového komunálneho odpadu nasledovné zberné nádoby a obaly: - plastové alebo plechové nádoby na zmesový odpad o objeme 110 l, 120 l, 1 100 l. - pevné čierne igelitové vrecia

4. Pôvodcovia zmesového komunálneho odpadu majú náklady za nakladanie so zmesovým komunálnym odpadom zahrnuté v poplatku za nakladanie s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi. Náklady na zaobstaranie zbernej nádoby na zber zmesového komunálneho odpadu znáša pôvodca odpadu.

5. Do zberných nádob na zmesový komunálny odpad je možné ukladať iba zmesové komunálne odpady, ktoré sa nedajú ďalej triediť. Do týchto nádob je zakázané ukladať akékoľvek stavebné odpady a podobné odpady (zemina, kamene, drevo, popol a pod.), zložky triedeného systému zberu, nebezpečné odpady, biologicky rozložiteľný odpad, ako aj objemné odpady.

6. V prípade, že sa v domácnosti RD alebo BD vyprodukuje mimoriadne väčšie množstvo zmesového komunálneho odpadu (rodinná oslava, upratovanie, maľovanie, likvidácia pozostalosti po nebohom a pod.), sú povinné tieto domácnosti konzultovať túto skutočnosť s obecným úradom v Lendaku.

7. Obec určí nádoby alebo vrecia na uloženie tohto odpadu a zaplnené vrecia so zmesovým komunálnym odpadom sú ich užívatelia povinní pripraviť na odvoz ich umiestnením vedľa najbližších zberných nádob na zmesový komunálny odpad v deň vývozu zberných nádob.

8. PO a FO oprávnené na podnikanie na území obce si zabezpečujú zberné nádoby a obaly na vlastné náklady.

9. Pôvodcovia sezónnych odpadov na území obce si prepravu, zber a zneškodňovanie nimi vyprodukovaných odpadov zabezpečujú prostredníctvom vlastníka objektu alebo nehnuteľnosti, na ktorej alebo v ktorej realizujú svoje aktivity a činnosti alebo prostredníctvom obce Lendak.

10. Poplatník môže požiadať 1 x ročne o pristavenie VOK, vždy vopred pred plánovaným vytvorením odpadov. Pri požiadavke uvedie, aké množstvo odpadov sa vytvorí, a aké bude zloženie týchto odpadov. Poplatník znáša všetky náklady na pristavenie, odvoz kontajnera a zneškodnenie odpadu podľa množstva uloženého vo VOK.

Čl. VII.
Nakladanie s drobnými stavebnými odpadmi

1. Na území obce sa zavádza množstvový zber drobných stavebných odpadov.

2. Množstvový zber drobných stavebných odpadov sa vykonáva na mieste vyhradenom obcou. Následne obec zabezpečí odvoz drobných stavebných odpadov oprávnenou organizáciou, resp. zneškodní tento druh odpadu zákonným spôsobom.

3. Pred odovzdaním odpadu bude tento odvážený tzv. objemovou hmotnosťou.

4. Množstvový zber je spoplatnený. Sadzba a úhrada poplatku sa stanovuje VZN č. 5/2014 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení platných dodatkov.

5. Poplatok sa platí za každý odovzdaný kilogram drobných stavebných odpadov.

6. Poplatok sa vypočíta ako súčin odovzdaných drobných stavebných odpadov a sadzby za jeden kilogram odpadu.

7. V prípade, že poplatníkovi stavebné úpravy vykonáva firma je povinnosťou firmy zabezpečiť vývoz a zneškodnenie stavebného odpadu v súlade s týmto VZN na vlastné náklady. Tá je povinná zabezpečiť, aby nedošlo k znečisťovaniu verejného priestranstva a okolia.

8. PO a FO oprávnené na podnikanie si odber a zneškodňovanie drobných stavebných odpadov zabezpečujú na základe objednávky u príslušnej oprávnenej organizácie v takom rozsahu, aby nedošlo k znečisteniu verejných priestranstiev a okolia.

9. Drobný stavebný odpad a výkopový materiál môže byť použitý na vysprávky miestnych – poľných komunikácií, zabezpečenie protipovodňových opatrení, zásyp jám, s podmienkou, že nedôjde k znečisteniu životného prostredia.

Čl. VIII.
Nakladanie s odpadmi z obalov a z neobalových výrobkov zbieraných spolu s obalmi (papier, plasty, sklo a kovy)

1. Náklady na triedený zber odpadov z obalov a z neobalových výrobkov znáša do 30.6.2016 obec.

2. Náklady na triedený zber odpadov z obalov a z neobalových výrobkov znáša od 1.7.2016 Organizácia zodpovednosti výrobcov, s ktorou má obec uzatvorenú zmluvu.

3. Organizácia zodpovednosti výrobcov znáša všetky náklady na zber, prepravu a triedenie odpadu z vyhradených výrobkov, vrátane zberných nádob.

4. Obec určuje pre občanov na triedený zber odpadov z obalov a z neobalových výrobkov systém vriec, ktoré na požiadanie dostane občan na obecnom úrade (sklo, plasty). Tieto vrecia v stanovených termínoch zberu občania ukladajú pred svoje nehnuteľnosti.

5. Z vriec má byť jasné aký odpad sa v ňom nachádza. Zelené vrecia sú určené na sklo, žlté vrecia na plasty a modré vrecia na papier.

6. Na triedený zber odpadov z obalov a z neobalových výrobkov z domácností sa použijú aj kontajnery na triedený zber umiestnené na verejných priestranstvách v obci.

7. Do týchto nádob občania, ako pôvodcovia odpadov, ukladajú iba jednotlivé vytriedené zložky zbavené hrubých nečistôt z potravín a rôznych prímesí.

8. PO a FO oprávnené na podnikanie si zber oddelene vyseparovaných zložiek z KO zabezpečujú prostredníctvom oprávnenej organizácie, alebo zabezpečujú odvoz do organizácie oprávnenej na výkup druhotných surovín, pričom sú povinní dokladovať takéto odovzdanie druhotných surovín potvrdením oprávnenej organizácie.

Čl. IX.
Nakladanie s biologicky rozložiteľnými odpadmi

1. Biologicky rozložiteľný komunálny odpad delíme na:
a) biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad a parkov vrátane odpadu z cintorínov
b) biologicky rozložiteľný kuchynský odpad okrem toho, ktorého pôvodcom je fyzická osoba – podnikateľ a právnická osoba, ktorá prevádzkuje zariadenie spoločného stravovania
c) jedlé oleje a tuky z domácností

2. Obec určuje na zber BIO odpadov zo záhrad, parkov a cintorínov priestor v lokalite „Vyše Karasa“ kde obec zriadi kompostovisko, resp. zberný dvor najneskôr do 31.12. 2017.

3. Do BIO odpadov zo záhrad, parkov a cintorínov patria: kvety, tráva, lístie, drevný odpad zo strihania a orezávania krovín a stromov, vypletá burina, pozberové zvyšky z pestovania, zhnité ovocie a zelenina, piliny, drevná štiepka, hobliny, drevný popol.

4. Do BIO odpadov zo záhrad, parkov a cintorínov nepatria: zvyšky jedál, kamene, cigaretový ohorok, uhynuté zvieratá, časti zvierat a pod.

5. Obec zabezpečí zberové kapacity na zber BIO kuchynských odpadov, v jednotkách objemu, dostupné pre každého obyvateľa obce počas jedného kalendárneho roka a zabezpečí odvoz oprávnenou organizáciu.

6. Do BIO kuchynských odpadov patria: šupy z čistenia zeleniny a ovocia, kávové a čajové zvyšky, vaječné škrupiny, starý chlieb, zvyšky jedla, škrupinky z orecha, trus malých zvierat, papierové vrecká znečistené zeleninou, ovocím, maslom, džemom, potraviny po záručnej dobe alebo inak znehodnotené, použité papierové vreckovky a servítky, nespracované zostatky surovín, neskonzumované zostatky pokrmov a potravín rastlinného ale i živočíšneho pôvodu.

7. Do BIO kuchynských odpadov nepatria: zelené odpady, lístie, drevo, drevený odpad, burina, kvety, lístie a pod.

8. Obec určuje na zber jedlých olejov a tukov pet fľaše a pôvodné fľaše od olejov, ktoré občania uložia do obcou zabezpečenej zbernej nádoby umiestnenej v obcou určenom areáli.

9. Do jedlých olejov a tukov patria: oleje a tuky z prípravy jedál, zvyšky nespotrebovaných olejov, prepálené oleje, zvyšky margarínov, masla či tuku.

10. Do BIO kuchynských odpadov nepatria: motorové, hydraulické, či iné oleje a tuky, ktoré neboli pôvodne určené na konzumáciu, či na prípravu jedla.

Čl. X.
Nakladanie s biologicky rozložiteľným kuchynským odpadom a reštauračným odpadom od prevádzkovateľa kuchyne

1. Za nakladanie s biologicky rozložiteľným kuchynským a reštauračným odpadom je zodpovedný prevádzkovateľ kuchyne. Odpad sa nesmie dávať do nádob určených na zber komunálnych odpadov v obci.

2. Náklady spojené so zberom, skladovaním, prepravou a spracovaním vrátane nákladov na zberné kontajnery a iné obaly hradí prevádzkovateľ kuchyne (nie sú súčasťou miestneho poplatku).

3. Ich zber a kontajnery musia spĺňať požiadavky ustanovené nariadením č. 1069/2009 a nariadenia EP a Rady č. 852/2004 o hygiene potravín.

4. Prevádzkovateľ kuchyne musí primerane zabezpečiť skladovanie odpadu do doby odovzdania na jeho spracovanie tak, aby sa k obsahu kontajnera nedostali hlodavce a iné živočíchy a ani verejnosť.

5. Zberné nádoby musia byť umiestnené v areáli prevádzkovateľa kuchyne.

6. Frekvencia zberu musí byť v súlade s hygienickými predpismi zohľadňujúc aj teploty prostredia (leto/zima), pričom v letnom období musí byť frekvencia zberu vyššia, minimálne však 1 krát za dva týždne.

7. Ak prevádzkovateľ kuchyne nezabezpečuje zber, prepravu a ďalšie nakladanie sám, ale prostredníctvom tretieho subjektu, musí mať s ním na tento účel uzatvorenú zmluvu a zároveň musí ísť o subjekt, ktorý je oprávnený na nakladanie s týmto odpadom, pričom sa vyžaduje, aby tento subjekt spĺňal aj osobitné požiadavky v zmysle zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov (napr. § 39b zákona č. 39/2007 Z.z.) a aby mal schválenie na vykonávanie činnosti spracovania týchto odpadov príslušnou Regionálnou veterinárnou a potravinovou správou.

8. Pri nakladaní s týmto odpadom musí prevádzkovateľ kuchyne postupovať v súlade s hierarchiou odpadového hospodárstva.

9. Prevádzkovateľ kuchyne je povinný dodržiavať zákaz kŕmenia zvierat kuchynským a reštauračným odpadom, okrem kožušinových zvierat. Zákaz skrmovania sa vzťahuje aj na zvieratá v ZOO, zvieratá v útulkoch, v chovných staniciach atď.

10. Biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad je potrebné uskladňovať do oddelených nádob, ktoré budú udržiavané v náležitom stave, ľahko čistiteľné a podľa potreby dezinfikovateľné.

11. Zakazuje sa zbaviť sa použitých jedlých olejov a tukov vypúšťaním do kanalizácie.

Čl. XI.
Nakladanie s objemným odpadom

1. Objemný odpad predstavujú komunálne odpady, ktoré sa svojou veľkosťou nevojdú do bežne používanej nádoby na zmesový odpad v obci.

2. Na zber objemných odpadov od občanov sa zavádza systém naloženia odpadov priamo na ložnú plochu vozidla.

3. Obec zabezpečí informovanosť občanov v dostatočnom časovom predstihu o zbere objemného odpadu osobitným oznamom, pričom využije obvyklé spôsoby oznamovania.

4. Zabezpečenie zvozového vozidla zabezpečuje Obec Lendak u oprávnenej organizácie 2x ročne. Termín odvozu objemného odpadu z obce bude oznámený obvyklým spôsobom.

5. Občania vyložia, nie skôr ako 1 deň pred plánovaným termínom vývozu, VOO (postele, koberce a pod.) vedľa zberných nádob na zmesový komunálny odpad, odkiaľ ich v dohodnutom termíne odoberie oprávnená organizácia.

6. Fyzické osoby – občania ako pôvodcovia objemného odpadu sú povinní v období medzi vývozom objemného odpadu vyprodukované objemné odpady dočasne uložiť na vhodnom mieste mimo verejného priestranstva (v pivnici, na povale a pod).

Čl. XII.
Nakladanie s odpadom s obsahom škodlivých látok

1. Medzi odpady z domácností s obsahom škodlivých látok patria najmä: použité batérie a akumulátory, odpadové motorové a mazacie oleje, chemikálie, rozpúšťadlá, staré farby, lepidlá, živice, laky, kyseliny, zásady, fotochemické látky, pesticídy a chemické prípravky na ošetrovanie rastlín a drevín, umelé hnojivá, handry a rukavice znečistené olejom, farbami, obaly znečistené nebezpečnými látkami.

2. Na zber oddelene vyseparovaných odpadov s obsahom škodlivín (ďalej len „NO“) zo zmesového komunálneho odpadu od občanov sa použijú špeciálne NO - vrecia a iné obaly na zber jednotlivých druhov NO. Vývoz odpadov s obsahom škodlivín sa uskutoční 2 x ročne.

3. Obec zabezpečí informovanosť občanov v dostatočnom časovom predstihu o zbere nebezpečných odpadov osobitným oznamom, pričom využije obvyklé spôsoby oznamovania.

4. Do NO - obalov obyvatelia ukladajú iba jednotlivé NO oddelene vyseparované od zmesového komunálneho odpadu.

5. Každá domácnosť je povinná takéto vrece umiestniť na vhodnom, nie vlhkom mieste, vo svojej domácnosti alebo v uzamknutej časti spoločných priestorov (napr. v pivnici) tak, aby vo vreci zhromažďované odpady neboli dostupné deťom, a aby nedošlo k poškodeniu vreca a k vysypaniu NO do okolia.

6. V deň vývozu NO, ktorý bude určený obcou, odovzdajú obyvatelia RD a BD obaly spolu s NO do zvozového vozidla na vopred určenom zbernom mieste.

7. Vytriedené odpady s obsahom škodlivín je zakázané:
a) ukladať do zberných nádob určených na KO z domácností
b) odovzdať iným subjektom ako ustanovuje toto nariadenie (napr. pouliční zberači).

8. PO a FO oprávnené na podnikanie si odber a zneškodňovanie NO zabezpečujú uzatvorením zmluvy s príslušnou oprávnenou organizáciou.

Čl. XIII.
Nakladanie s elektroodpadmi z domácností

1. Zhromažďovanie a preprava elektroodpadov sa uskutočňuje najmenej dvakrát ročne. Na zber elektroodpadov sa zavádza systém naloženia odpadov priamo na ložnú plochu vozidla.

2. Obec zabezpečí informovanosť občanov v dostatočnom časovom predstihu o zbere elektroodpadu osobitným oznamom, pričom využije obvyklé spôsoby oznamovania.

3. Vytriedené elektroodpady je zakázané:
a) ukladať do zberných nádob určených na KO z domácností,
b) ukladať k zberným nádobám a stanovištiam kontajnerov,
c) odovzdať iným subjektom ako ustanovuje toto nariadenie (napr. pouliční zberači)
d) rozoberať, zasahovať do nich a vyberať jednotlivé časti.

4. Elektroodpady je možné odovzdať aj v rámci režimu spätného odberu, kde distribútor elektrozariadení je povinný bezplatne uskutočňovať spätný odber, t. j. odobratie elektroodpadu z domácností od jeho držiteľa:
a) pri predaji nového elektrozariadenia na výmennom základe kus za kus, bez požadovania poplatku alebo inej služby, ak odovzdávaný elektroodpad pochádza z elektrozariadenia rovnakej kategórie a je rovnakého funkčného určenia ako predávané elektrozariadenie,
b) v prípade veľmi malého elektroodpadu do 25 cm a elektroodpadu zo svetelných zdrojov bezplatne a bez povinnosti zakúpiť si elektrozariadenie, vykonávané v maloobchodnej predajni, ktorej predajná plocha vyhradená elektrozariadeniam je aspoň 400 m2 , alebo v jej bezprostrednej blízkosti.

5. Do elektroodpadu patria: žiarovky, žiarivky, svietidlá, televízory, rádiá, počítačová, kancelárska a telekomunikačná technika, mobily, videá, diskmany, digitálne hodinky, variče, ohrievače, kávovary, práčky, chladničky, elektromotory, ručné elektrické náradie, mobilné klimatizačné zariadenia, a pod.

6. Do elektroodpadu nepatria: kovy, plasty, papier, drevo, iné odpady s obsahom škodlivých látok ako sú samotné elektrodpady, odpady, ktoré nie sú elektroodpadom, zmesový komunálny odpad, či iné odpady.

Čl. XIV.
Nakladanie s použitými prenosnými batériami a akumulátormi a automobilovými batériami a akumulátormi.

1. Použité batérie a akumulátory, ktoré sú súčasťou elektroodpadu z domácností sa zbierajú spolu s týmto odpadom.

2. Zhromažďovanie a preprava batérií a akumulátorov sa uskutočňuje najmenej dvakrát ročne v rámci zberu odpadov s obsahom škodlivín.

3. Vytriedené batérie a akumulátory je zakázané:
a) ukladať do zberných nádob určených na KO z domácností,
b) ukladať k zberným nádobám a stanovištiam kontajnerov,
c) odovzdať iným subjektom ako ustanovuje toto nariadenie (napr. pouliční zberači)
d) rozoberať, zasahovať do nich a vyberať jednotlivé časti.

4. Prenosné a automobilové batérie a akumulátory je možné odovzdať aj v rámci spätného zberu batérií a akumulátorov. Spätný zber použitých batérií a akumulátorov je bezplatný zber použitých prenosných batérií a akumulátorov od ich držiteľa a použitých automobilových batérií z motorových vozidiel nevyužívaných na komerčné účely vo vlastníctve fyzickej osoby, ktorý vykonáva distribútor týchto batérií a akumulátorov bez viazania tohto zberu na kúpu novej batérie alebo akumulátora alebo iného tovaru.

5. Prenosné batérie a akumulátory je možné odovzdať aj na zbernom mieste batérií a akumulátorov. Zberné miesto použitých prenosných batérií a akumulátorov je miesto určené na základe zmluvy s výrobcom batérií a akumulátorov, treťou osobou alebo organizáciou zodpovednosti výrobcov pre batérie a akumulátory, zriadené na dostupnom mieste, v blízkosti konečného používateľa, kde môže konečný používateľ bezplatne odovzdať použité prenosné batérie a akumulátory do nádoby určenej na tento účel; zberným miestom nie je miesto, kde sa vykonáva spätný zber.

6. Do použitých batérií a akumulátorov patria: prenosné (gombíkové, tuškové, ...) a automobilové batérie a akumulátory.

7. Do použitých batérií a akumulátorov nepatria: priemyselné batérie a akumulátory, iné odpady s obsahom škodlivých látok ako sú samotné batérie a akumulátory, odpady, zmesový komunálny odpad, či iné odpady.

Čl. XV.
Nakladanie s veterinárnymi liekmi a humánnymi liekmi nespotrebovanými fyzickými osobami a zdravotníckych pomôcok

1. Nespotrebované lieky a zdravotnícke pomôcky nepatria do zmesového komunálneho odpadu a ani do vôd odvádzaných v rámci obecnej kanalizácie. Je potrebné ich odovzdávať do verejných lekární.

2. Verejné lekárne sú povinné zhromažďovať humánne a veterinárne lieky nespotrebované fyzickými osobami a zdravotnícke pomôcky a odovzdávať ich Štátnemu ústavu na kontrolu liečiv.

Čl. XVI.
Nakladanie s odpadovými pneumatikami

1. Odpadové pneumatiky nie sú súčasťou komunálnych odpadov a ani zberu odpadov, ktorý zabezpečuje obec.

2. Konečný používateľ pneumatiky je povinný pneumatiku po tom, ako sa stala odpadovou pneumatikou, odovzdať distribútorovi pneumatík okrem odpadových pneumatík umiestnených na kolesách starého vozidla odovzdávaného osobe oprávnenej na zber starých vozidiel alebo spracovateľovi starých vozidiel.

3. Distribútor pneumatík je povinný zabezpečiť na svojich predajných miestach bezplatný spätný zber odpadových pneumatík, bez ohľadu na výrobnú značku a na dátum uvedenia pneumatík na trh, po celú prevádzkovú dobu.

Čl. XVII.
Miestny poplatok

1. Miestny poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad (ďalej len miestny poplatok) sa pre poplatníkov podľa § 77 ods. 2 písm. a) zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov vyrubuje na kalendárny rok dopredu.

2. Poplatky sú určené VZN č. 5/2014 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení platných dodatkov.

3. Výnos miestneho poplatku sa použije výlučne na úhradu nákladov spojených s nakladaním s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi, najmä na ich zber, prepravu, zhodnocovanie a zneškodňovanie.

Čl. XVIII.
Spôsob nahlasovania nezákonne umiestneného odpadu

1. Oznámiť umiestnenie nezákonné umiestnenie odpadu môže akákoľvek fyzická osoba alebo právnická osoba príslušnému orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva alebo obci, a to ústne alebo písomne.

2. Vlastník, správca alebo nájomca nehnuteľnosti je povinný bezodkladne po zistení, že na jeho nehnuteľnosti bol nezákonne umiestnený odpad, oznámiť túto skutočnosť orgánu podľa bodu 1.

3. O oznámeniach podaných podľa odsekov 1 a 2 sa obec a orgán štátnej správy odpadového hospodárstva navzájom informujú najneskôr do siedmich pracovných dní odo dňa oznámenia.

Čl. XIX.
Kontrola nariadenia, pokuty za priestupky a záverečné ustanovenia

1. Vykonávať kontrolu dodržiavania tohto nariadenia sú oprávnení:
a) poverení zamestnanci obce,
b) príslušná komisia obecného zastupiteľstva
c) kontrolór obce.

2. Priestupku sa dopustí ten, kto:
a) uloží odpad na iné miesto než na miesto určené obcou
b) uloží do zbernej nádoby určenej na triedený zber iný druh odpadu ako ten, pre ktorý je zberná nádoba určená,
c) zhodnocuje alebo zneškodňuje odpad v rozpore s týmto zákonom,
d) nesplní oznamovaciu povinnosť podľa § 15 ods. 2 – „Vlastník, správca alebo nájomca nehnuteľnosti je povinný bezodkladne po zistení, že na jeho nehnuteľnosti bol nezákonne umiestnený odpad, oznámiť túto skutočnosť obci alebo príslušnému orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva“,
e) zmiešava elektroodpad z domácností s inými zložkami komunálneho odpadu,
f) nakladá s odpadovými pneumatikami v rozpore s § 72 – „Konečný používateľ pneumatiky je povinný pneumatiku po tom, ako sa stala odpadovou pneumatikou odovzdať distribútorovi pneumatík okrem odpadových pneumatík umiestnených na kolesách starého vozidla odovzdávaného osobe oprávnenej na zber starých vozidiel alebo spracovateľovi starých vozidiel“,
g) nakladá so stavebnými odpadmi alebo s odpadmi z demolácií v rozpore s § 77 ods. 4 – „Osoba, ktorá nakladá s odpadmi, ktoré vznikli pri výstavbe, údržbe, rekonštrukcii alebo demolácii komunikácií, je povinná stavebné odpady vznikajúce pri tejto činnosti a odpady z demolácií materiálovo zhodnotiť pri výstavbe, rekonštrukcii alebo údržbe komunikácií“,
h) koná v rozpore s § 81 ods. 6 písm. b) – „Zakazuje sa ukladať oddelene vyzbierané zložky komunálneho odpadu, na ktoré sa uplatňuje rozšírená zodpovednosť výrobcov, a vytriedený biologicky rozložiteľný komunálny odpad na skládku odpadov, okrem nezhodnotiteľných odpadov po dotriedení“,
i) koná v rozpore s § 81 ods. 9 – „Pôvodca komunálnych odpadov je povinný nakladať alebo inak s nimi zaobchádzať v súlade so všeobecne záväzným nariadením obce, zapojiť sa do systému zberu komunálnych odpadov v obci, užívať zberné nádoby zodpovedajúce systému zberu komunálnych odpadov v obci, ukladať zmesový komunálny odpad, oddelene zbierané zložky komunálneho odpadu a drobné stavebné odpady na účely ich zberu na miesta určené obcou a do zberných nádob zodpovedajúcich systému zberu komunálnych odpadov v obci“,
j) koná v rozpore s § 81 ods. 13 – „Vykonávať na území obce zber, vrátane mobilného zberu, a prepravu komunálnych odpadov, s výnimkou biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu od prevádzkovateľa kuchyne, môže obec sama alebo ten, kto má uzatvorenú zmluvu na vykonávanie tejto činnosti s obcou; to sa nevzťahuje na distribútorov vykonávajúcich spätný zber a zber prostredníctvom zberného miesta použitých prenosných batérií a akumulátorov. Ak ide o zber odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov, vykonávať ich zber na území obce môže len ten, kto má okrem zmluvy podľa prvej vety uzatvorenú aj zmluvu podľa § 59 ods. 4 s organizáciou zodpovednosti výrobcov, s ktorou obec uzavrela zmluvu podľa § 59 ods. 2.“,
k) neposkytne obcou požadované údaje podľa § 81 ods. 17 – „Prevádzkovateľ kuchyne, držiteľ komunálneho odpadu a držiteľ drobného stavebného odpadu alebo ten, kto nakladá s komunálnymi odpadmi alebo s drobnými stavebnými odpadmi na území obce, je povinný na vyžiadanie obce poskytnúť pravdivé a úplné informácie súvisiace s nakladaním s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi“.

3. Priestupky podľa odseku 1 písm. a) až k) prejednáva obec. Iné priestupky podľa zákona o odpadoch prejednáva Okresný úrad. Iné správne delikty prejednáva Orgán štátnej správy odpadového hospodárstva.

4. Za priestupok podľa odseku 1 písm. a) až k) môže obec uložiť pokutu do 1 500 eur.

5. Na priestupky a na ich prejednávanie sa vzťahuje všeobecný predpis o prejednávaní priestupkov (Zákon NR SR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov).

6. Výnosy pokút uložených za priestupky podľa odseku 1 sú príjmom rozpočtu obce.

Čl. XX.
Záverečné ustanovenia

1. Toto všeobecne záväzné nariadenie vychádza z platnej právnej úpravy v odpadovom hospodárstve Slovenskej republiky.

2. Ďalšie povinnosti fyzických osôb, právnických osôb a fyzických osôb oprávnených na podnikanie, ktoré im vyplývajú zo zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ako aj iných zákonov, nie sú týmto nariadením dotknuté.

3. Schválením tohto VZN sa zrušuje sa Všeobecne záväzné nariadenie obce Lendak č. 2/2001 o zbere, preprave, zhodnocovaní a zneškodňovaní komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu a miestnych poplatkoch za zber, prepravu, zhodnocovanie a zneškodňovanie komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu.

4. Toto VZN bolo schválené obecným zastupiteľstvom v Lendaku dňa 06.06.2016 uznesením č. 149/2016 B) 1.

V Lendaku, dňa 6. júna 2016

Pavel Hudáček, starosta obce

Užitočné adresy

Informácie: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
Sťažnosti: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.">Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
Administrátor: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.">Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
Všetci poslanci: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

Počasie