obec LENDAK

webový portál podtatranskej obce

Verzia stránky obce do roku 2016. Späť na www.lendak.sk.

štv02042020

Dôležité čísla: Vedúci PrO: 0905 658 047, pevná linka: 052 45 96 443, poruchy@lendak.sk 

Back Nachádzaš sa tu: Domov Zastupiteľstvo Kategórie Uznesenia

23.6.2016 | Uznesenie č.153/2016 | 20. zasadnutie OcZ

Obecné zastupiteľstvo:

A) Berie na vedomie

1. Znalecký posudok vyhotovený Ing. Jánom Trebuňom, Spišské Hanušovce 1, 059 04, na pozemok č. KN-C 873/8 v k.ú. Lendak, druh pozemku: orná pôda o výmere 198 m2. Cena určená znalcom: 19,36 €/m2, spolu za výmeru: 3 833,28 €.

B) Schvaľuje

1. Vyvlastnenie pozemku novovytvorená parc. KN-C 873/8 (odčlenená z parcely KN-C 873/1) druh pozemku: orná pôda, o výmere 198 m2 , v k.ú. Lendak za účelom sprejazdnenia ul. Jarnej.

ZA: 9, PROTI: 0, ZDRŽAL SA: 0

23.6.2016 | Uznesenie č.152/2016 | 20. zasadnutie OcZ

Obecné zastupiteľstvo:

A) Schvaľuje:

1. Dohodu o uznaní záväzku medzi Obcou Lendak, Kostolná 14, 059 07 Lendak a Správou a údržbou ciest Prešovského samosprávneho kraja, Jesenná 14, 080 05 Prešov o uznaní záväzku:
     - Odstránenie poškodených cestných obrubníkov
     - Zhotovenie cestného obrubníka
     - Osadenie cestného obrubníka do betónového lôžka
     - Výšková úprava existujúcich uličných vpustí
     - Výšková úprava existujúcich kanalizačných poklopov a Dodatok č. 1 k Dohode o uznaní záväzku zo dňa 11.05.2016.

B) Splnomocňuje

1. Starostu obce Lendak Pavla Hudáčeka na podpísanie Dohody o uznaní záväzku.

ZA: 9, PROTI: 0, ZDRŽAL SA: 0

6.6.2016 | Uznesenie č.151/2016 | 19. zasadnutie OcZ

Obecné zastupiteľstvo:

A) Schvaľuje:

1. Majetkoprávne vysporiadanie pozemkov a odkúpenie pozemkov pod plánovanou komunikáciou na Ul. Vysoká hora.
2. Kúpnu cenu za pozemok vo výške 1 €.

ZA: 9, PROTI: 0, ZDRŽAL SA: 0

6.6.2016 | Uznesenie č.150/2016 | 19. zasadnutie OcZ

Obecné zastupiteľstvo:

A) Schvaľuje:

1. Majetkoprávne vysporiadanie pozemkov a odkúpenie pozemkov pod plánovanou komunikáciou na Ul. Hlavnej (od penziónu Harmónia po vjazd do obce).
2. Kúpnu cenu za pozemok vo výške 1 €.

ZA: 9, PROTI: 0, ZDRŽAL SA: 0

6.6.2016 | Uznesenie č.149/2016 | 19. zasadnutie OcZ

Obecné zastupiteľstvo:

A) Berie na vedomie:

1. Vyhodnotenie pripomienok k návrhu Všeobecne záväznému nariadeniu č. 1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi, drobnými stavebnými odpadmi na území obce Lendak, podaných v zákonom stanovenej lehote 15 dní pred rokovaním Obecného zastupiteľstva. Stav pripomienok: bez pripomienok verejnosti

B) Schvaľuje:

1. Všeobecne záväzné nariadenie obce Lendak č. 1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi, drobnými stavebnými odpadmi na území obce Lendak.

ZA: 9, PROTI: 0, ZDRŽAL SA: 0

6.6.2016 | Uznesenie č.148/2016 | 19. zasadnutie OcZ

Obecné zastupiteľstvo:

A) Schvaľuje:

1. Rozpočtové opatrenie č. 3 podľa predloženého návrhu a podľa zmien schválených na rokovaní OcZ.

ZA: 9, PROTI: 0, ZDRŽAL SA: 0

6.6.2016 | Uznesenie č.147/2016 | 19. zasadnutie OcZ

Obecné zastupiteľstvo:

A) Schvaľuje:

1. Hospodárenie Spojenej školy Lendak za r.2015.

ZA: 9, PROTI: 0, ZDRŽAL SA: 0

6.6.2016 | Uznesenie č.146/2016 | 19. zasadnutie OcZ

Obecné zastupiteľstvo:

A) Schvaľuje:

1. Záverečný účet Obce Lendak za rok 2015 a celoročné hospodárenie Obce Lendak za rok 2015 bez výhrad.
2. V zmysle § 15 ods. 2 Zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy použitie rezervného fondu v roku 2016: kapitálové výdavky SŠ 104 835,38 €, rozšírenie kanalizácie 126 000,00 €, chodník na Hlavnej ulici 43 652,86 €, kapitálový transfer PrO (kolesový nakladač) 54 000,00 €. Zostatok na účte rezervného fondu na riešenie havarijného stavu na majetku obce: 38 874,10 €. Použitie fondu združených prostriedkov v roku 2016: chodník na Hlavnej ulici 2 074,82 €.

ZA: 9, PROTI: 0, ZDRŽAL SA: 0

6.6.2016 | Uznesenie č.145/2016 | 19. zasadnutie OcZ

Obecné zastupiteľstvo:

A) Berie na vedomie:

1. Kontrolu plnenia uznesení k 6. júnu 2016.
2. Stanovisko hlavnej kontrolórky k materiálom predloženým na rokovanie OcZ č. 19.

ZA: 9, PROTI: 0, ZDRŽAL SA: 0

2.5.2016 | Uznesenie č.144/2016 | 18. zasadnutie OcZ

Obecné zastupiteľstvo:

A) Splnomocňuje:

1. Starostu obce na uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve na zriadenie vecného bremena na ulici Jarnej za účelom výstavby elektrického vedenia pre ulicu Jarnú

ZA: 10, PROTI: 0, ZDRŽAL SA: 0

Užitočné adresy

Informácie: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
Sťažnosti: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.">Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
Administrátor: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.">Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
Všetci poslanci: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

Počasie